Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 κατά τις ώρες 10.00 π.μ. – 15.00 μ.μ..
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 23 ΦΕΚ Τεύχος Α’ 114/04.08.2017του Ν. 4485 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»

Δείτε την προκήρυξη εδώ.