Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

η ταυτοπροσωπία των φοιτητών θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 25/9/2017 έως και Παρασκευή 6/10/2017 (καθημερινά 11.00 – 13.00)

Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς (νεοεισερχόμενοι) φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους
 2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 3. Βεβαίωση πρόσβασης (χορηγείται από το Λύκειο)
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)
 6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
 7. Άλλο τίτλο σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στην περίπτωση που υπάρχει
 8. Πιστοποιητικό Διαγραφής (όπου απαιτείται). Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει εγγραφεί σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή του θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωσή του κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ήδη ζητηθεί από τον ίδιο, τότε και μόνο τότε, θα πρέπει να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαγραφής του.

Η κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών και η παραλαβή των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος μπορεί να γίνει:

 • είτε από τον ίδιο το φοιτητή με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στη Γραμματεία και την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας,
 • είτε από τρίτο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • είτε με την ταχυδρομική αποστολή των πιο πάνω δικαιολογητικών στην έδρα του Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιέχεται στο φάκελο η εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής του φοιτητή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και έγγραφη ενημέρωση προς τη Γραμματεία για τη διεύθυνση αποστολής των προσωπικών του κωδικών (και σε αυτή την περίπτωση το έγγραφο θα πρέπει να φέρει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή). Η αποστολή των προσωπικών κωδικών του φοιτητή γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (currier) και χρέωση του ιδίου!

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ