Κύριο Μενού (module)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αθλητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 8/11/2017 έως και 20/11/2017 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (διατίθεται από τη Γραμματεία)
  2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (διατίθεται από τη Γραμματεία)
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ