Κύριο Μενού (module)

Με το παρόν σας γνωστοποιείται  ότι, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, όσον αφορά το Ιδρυματικό Αποθετήριο η Βιβλιοθήκη τεκμηριώνει μόνο τις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές της Σχολής.

Ως εκ τούτου η Βιβλιοθήκη από εδώ και στο εξής δεν θα παραλαμβάνει Διπλωματικές Εργασίες προπτυχιακών φοιτητών κατ’ εφαρμογή της υπ αρ. ΑΔΑ: 65ΘΑ469Β7Δ-Ρ4.

 

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ