Κύριο Μενού (module)

Αξιότιμα μέλη του εκλογικού σώματος η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΟΔΑ θα γίνει Τετάρτη 9-01-2019

Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους του αρμοδίου Υπουργείου

Όπως πιο κάτω:

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 23 ΦΕΚ Τεύχος Α’ 114/04.08.2017του Ν. 4485 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 23

 Παράγραφος 6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράγραφος 7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα..

 

Εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία σύμφωνα με την πρόσκληση του Κοσμήτορα  στις 8-01-2019 θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη δηλαδή Τετάρτη 9-01-2019 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο.

 

Ο Πρόεδρος της εφορευτικής Επιτροπής

Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης